From the recording THE ESSENCE OF AL-MUSTAFA

Your price

Ya Nabi Salaam Alayka

Track download

Please choose a price: £ GBP (£0.99 or more)

Please pay at least £0.99

Out of stock

Lyrics

Ya Nabi Salaam alayka Ya Rasul Salaam alayka
Ya Habib Salaam alayka Salawa tulallah alayka

Rehmatu ke taj waleh Do jahan ke raj waleh
Arsh ki Miraj waleh Asiyoo ki laj waleh

Jankani ke waqt aana Kalimah taybah sikaana
Chehra eh anwar dekana Hum koh imaan par utaana

Ranjo ghum ka fur kar doh Hijar ke din dur kar doh
Dil koh rashke tur kar doh Nur se mamur kar doh

Wasta aale aba ka Sadaqah Bibi Fatima ka
Aur shaheed-e-karbala ka Ghum na ho roze jaza ka

Jan kar kafi sahara Le liya hai dar tumara
Khalq ke waris khudara Kar qabul salaam hamara

Anta shamsun anta badrun Anta nurun fawka nuri
Anta iqseer runw-wa ghali Anta misbah hus-sudoori